Indeksi -> Islam -->

Bujaria, mëshira dhe durimi janë virtyte të njeriut të edukuar mirë

O Ti që e ndien lutjen pa zë dhe që e largon çdo fatkeqësi!

Të lutem bekoje robin dhe pejgamberin Tënd të zgjedhur me të cilin

je i kënaqur, Muhammedin, familjen dhe shokët e tij! Ndërsa mua

më ruaj nga e gjithë ajo që më bën të brengosur dhe prej meje

largoje pikëllimin tim. O më i Miri, prej të cilit kërkohet çdo e mirë

dhe më i Ndershmi, në të cilin shpresojmë, O më i Mëshirshmi,

mëshira e të cilit kërkohet, ma jep të mirën të cilën vetëm Ti je i

denjë ta dhurosh! O më i Mëshirshmi! “Më mjafton All-llahu! Sa

sundues i mrekullueshëm është Ai!”O Ti që Jakubit a.s. ia ke kthyer të parit dhe dëshpërimin e tij e

ke shndërruar në gëzim!

O Ti që e ke mëshiruar lotin e Davudit dhe i cili e ke larguar

sëmundjen e Ejjubit!

O Ti që e pranon lutjen e të vobekëtit kur të lutet dhe që e

nxjerr nga mjerimi atë që të lutet dhe shpreson në Ty!

O Ti që je i vetmi Krijues i vërtetë dhe Zot të cilit i shërbehet!Besimtari gjithnjë mbetet i njëjtë, pa marrë parasysh kohën

apo situatën. Ai mbetet i pathyeshëm në besim, me një fytyrë të

njëjtë dhe në të njëjtën rrugë. Ndërsa dyfytyrëshi ndryshon sipas

kohës dhe rastit, duke e shikuar vetëm dobinë e vet duke mos çarë

kokën për askë tjetër.Bëhu fqi i mirë, do të jeshë besimtar! Dëshiroju njerëzve atë që

e dëshiron për vete, do të bëhesh i drejtë! Mos qesh shumë sepse

kjo ta dëmton zemrën dhe tërë trupin!Ruaju nga ndalimet e All-llahut xh.sh., do të jeshë i devotshëm!

Bëhu i kënaqur me atë që ta ka dhënë All-llahu xh.sh., do të jeshë i

pasur!Njerëz, ose do të stoliseni me durim, ose do të shkatërroheni!

Nuk je në besimin e vërtetë përderisa ua zbulon të metat

të tjerëve, ndërsa vetë nuk je pa to. Andaj së pari largoi të metat tua,

e lëri të tjerët dhe të metat e tyre. Por, dije se kurrë nuk do të mund

t’i largosh të gjitha të metat tua, andaj është më me rëndësi t’u

përkushtohesh dhe të merresh me to.

Nëse dëshiron të jeshë i drejtë, atëherë mos i hulumto të metat e të tjerëve, kështu që edhe

për All-llahun xh.sh. do të jeshë i dashur dhe i këndshëm.Njeri! Sa i dobët dhe i pakujdesshëm që je! Të tjerëve ua

zbulon mëkatet, ndërsa mëkatet tua i lë pas dore dhe i harron. Në

sytë e vëllait e sheh edhe të metën më të vogël, e në syrin tënd nuk

e sheh a trarin. Sa e vogël është drejtësia yte, ndërsa sa e madhe

padrejtësia!I dërguari i All-llahut, s.a.v.s., ka thënë: “Bamirësit e kësaj bote

do të jenë bamirës edhe në botën tjetër, sepse atyre All-llahu xh.sh.

do t’ua falë gabimet për të mirat që ua kanë bërë krijesave të Tij. Në

Ditën e Gjykimit do t’u thuhet: “Veprat tuaja të mira dhurojani kujt

të dëshironi, sepse ua kemi falër veprat tuaja të këqija”. Dhe ata do

t’i dhurojnë të mirat e veta dhe ashtu përsëri do të bëhen bamirës”.Fisnikëria dhe sinqeriteti janë vetitë më të mira.

Xhihadi më i mirë është ai që zhvillohet kundër epsheve

(lakmive) personale.

I mbaj mend njerëzit të cilët në dinarin dhe dirhemin e vet nuk

i kanë dhënë vetes më shumë të drejtë se vëllait në fe. Po ç’është

me ju, o njerëz; bëni koprraci në atë për çka modeomos do të jepni

llogari!?Dituria është më e mirë se trashëgimi, edukata është fytyra më

e pastër; devotshmëria është furnizimi më i sigurt; ibadeti është

fitimi më i mirë¸ mendja është udhërrëfyesi më i mirë; sjellja e mirë

është shoku më i mirë¸ butësia është ndihmësi më i mirë; kënaqësia

është pasuria më e madhe; ndihma e All-llahut është ndihma më e

mirë; ndërsa përkujtimi i vdekjes është predikuesi më i mirë.

Mos u bën si ai që e grumbullon diturinë e të diturve dhe

mençurinë e të mençurve, ndërsa ndaj të Vërtetës sillet si i marrë.Kush ka edukatë të keqe, e ka dënuar veten.

Kush ka pasuri të madhe, ka mëkate të mëdha.

Kush flet shumë, shpesh gabon.

Po të mos ishte dituria, njerëzit do të ishin si kafshët.Paraardhësit tuaj janë shembull për ju në edukatën e mirë.

Merrni këshillë, All-llahu ju mëshiroftë!Te njeriu i mençur gjuha është pas zemrës dhe kur dëshiron të

thotë diçka, së pari mendon mirë. Nëse thënia e tij do të jetë e

dobishme, atëherë e thotë, në të kundërtën heshtë. Ndërkaq te i

padituri zemra është pas gjuhës. Ai flet sa herë që do duke mos

menduar fare.

Besimtari në mesin e njerëzve është dinjitoz, kurse në vetmi

është falënderues ndaj All-llahut. Është i kënaqur me fatin i cili i

është dhënë. Gjithnjë falënderon për komoditetin dhe duron në

vështirësi.Nëse gjendet në shoqërinë e atyre që e kanë harruar Allllahun,

ai e kujton All-llahun, kurse kur gjendet në shoqërinë e atyre

të cilët e kujtojnë All-llahun, kërkon falje për mëkatet e veta. Ja, të

tillë kanë qenë shokët e Të dërguarit të All-llahut, s.a.v.s., gjatë tërë

jetës së tyre. Të tillë kanë qenë edhe të parët tuaj të mirë. Gjendja

juaj është ndryshuar ngase ju e keni ndryshuar veprimin tuaj ndaj

All-llahut xh.sh.O Krijuesi ynë, tregoja mëshirën tënde udhëheqësit tonë

Muhammedit a.s. dhe familjes të tij fisnike, as’habëve të tij dhe të

gjithë besimtarëve! Ndërsa, neve na dhuro siç u ke dhuruar robërve

të sinqertë dhe të dashurve Tu të devotshëm. Ti je i Gjithëfuqishëm

dhe Ndihmës në të mira. Neve na mjafton All-llahu, Ai është Zot i

mrekullueshëm! Falënderimi qoftë vetëm për All-llahun, Krijuesin

dhe Sunduesin e botëve!komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote