Fikhu Hanefi pjesa e tretë, E drejta penale

Një qasje e re e thjeshtësuar e dispozitave të sheriatit sipas medh’hebit të Imam Ebu Hanifes, krahas citimit të argumenteve nga Kur’ani dhe suneti

Titulli: Fikhu Hanefi pjesa e tretë, E drejta penale

Autorë: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz

Përktheu: Dr. Selim Sulejmani

Redaktor profesional: Mr. Flamur Sofiu

Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi

Korrektor: Jusuf Ahmeti

Ballina: Dorlir Kraja

Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu

Shtypi: FOCUS PRINT, Shkup-Prishtinë

Faqe: 644

Botues: Fondacioni i Rinisë IslameNjë qasje e re e thjeshtësuar e dispozitave të sheriatit sipas medh’hebit të Imam Ebu Hanifes, krahas citimit të argumenteve nga Kur’ani dhe sunetiPërmbajtja:- Fikhu dhe sfidat e jetës

- Fikhu hanefi është fikh i bazuar në Kuran dhe në sunet

- Mospajtimi i muxhtehidëve është mëshirë

- Në fikhun hanefi teksti (ajeti dhe hadithi) ka përparësi ndaj kijasit

- Sistemi i pushtetit në islam

- Rëndësia dhe domosdoshmëria

- Kushtet

- Bazat e sistemit të pushtetit në islam

- Përgjegjësia e sundimtarit në islam

- Detyrimi i bërjes së betimit për bindje ndaj udhëheqësit

- Kufri i hapur

- Emirët (udhëheqësit) janë nga radhët e kurejshitëve

- Hilafeti i drejtë

- Xhihadi

- Definicioni i xhihadit

- Definicioni i ribatit

- Fadileti i xhihadit dhe ribatit

- Dispozita (baza sheriatike) e xhihadit

- Islami dhe selami (paqja)

- Trajtimi i xhihadit

- Zgjatja e obligimit të xhihadit

- Thirrja në islam para xhihadit

- Përgatitja për luftë

- Kalërimi dhe gjuajtja

- Vëzhgimi i armikut dhe përcjellja e lëvizjeve të tij

- Lufta mediale

- Sabri dhe vendosmëria me rastin e goditjes së parë

- Sprapsja e organizuar

- Vendosmëria e sahanëve

- Faktorët moralë të fitores, tevekkuli dhe duaja

- Paralajmërimi për mendjemadhësi dhe mburrje

- Tekbiri dhe dhikri

- Beteja

- Ndalimi i vrasjes së të pafuqishmëve dhe të rraskapiturve

- Çështja e marrjes së muslimanëve si mburojë e gjallë

- Ndërprerja e luftës

- Mbrojtja

- Pjesëmarrja e femrave në luftë

- Vlera e bërjes rojë

- Plaçka e luftës (El-Ganima) dhe plaçka e fituar pa luftë (El-Fej’)

- Kërkimi i ndihmës nga jobesimtarët

- Trajtimi i atij që kërkon mbrojtje (el-Mustemin)

- Darul-islam dhe darul-harb

- Haraçi

- Llojet e haraçit

- Xhizja

- Definicioni

- Baza sheriatike

- Si vilet xhizja dhe butësia që urdhërohet ndaj obliguesve të xhizjes

- Punimi i tokës së braktisur (ihjaul-mevat)

- Dispozitat që kanë të bëjnë me murtedin (atë që e braktis islamin)

- Kategoria e apostatit nga islami

- Obligimi i njohjes së asaj që shpie në kufr

- Kushti i konfirmimit të apostazisë

- Ofertë murtedit që të kthehet në islam

- Trajtimi i gruas që largohet nga islami

- Pranimi i islamit nga murtedi

- Veprimet juridike të murtedit

- Trajtimi i fyerjes së fesë së myslimanëve

- Trajtimi i atij që e shan të Dërguarin, a.s.

- Për atë që shan dy prijësit, Ebu Bekrin dhe Omerin, r.a.

- A pranohet tevbja në momentin kur më nuk ka shpresë për jetë

- Dispozitat që kanë të bëjnë me sihribazët

- Trajtimi i dhikrit të shtrembëruar me lëvizje që i ngjasojnë më shumë vallëzimit

- Trajtimi i ateistëve, atyre që e konsiderojnë të lejuar atë që është e ndaluar dhe i pjesëtarëve të fraksioneve

- Dispozitat që kanë të bëjnë me rebelët (el-bugat)

- Definicioni

- Kategoritë e atyre që rebelohen kundër imamit

- Trajtimi i rebelimit kundër sundimtarit

- Durimi dhe devotshmëria

- Lufta kundër rebelëve

- Sistemi gjyqësor në islam

- Definicioni i gjyqësisë dhe rëndësia e saj

- Palët në kontest dhe padi (procesi gjyqësor)

- Aftësia për kryerjen e funksionit të gjykatësit

- Pranimi i postit të gjykatësit

- Kodeksi i sjelljes së gjykatësit

- Burgu

- Shqiptimi i dënimit në çështjet e ixhtihadit

- Gjykimi në bazë të dëshmisë së rreme

- Gjykimi në mungesë (i atij që mungon)

- Gjykimi i padrejtë

- Korrespondenca ndërmjet gjykatësve

- Padia

- Definicioni

- Palët e akuzës

- Barra e argumentimit qëndron mbi akuzuesin, ndërsa betimi mbi atë që e mohon akuzën

- Akuza në bazë të përmbajtjes nga betimi

- Mohimi i vendimit të shpallur në bazë të dëshmisë së një dëshmitari dhe betimit

- Dëshmimi

- Definicioni

- Kushtet për dëshmim

- Nxitja për të dëshmuar

- Trajtimi sheriatiko-juridik i dëshmimit

- Vlerësimi i dëshmitarëve (interesimi lidhur me Dëshmitarët)

- Trajtimi i vendimit të shpallur në bazë të dëshmimit të gjynahqarit të madh (fasik)

- Dëshmia e femrave

- Dëshmia e kujt pranohet dhe cila refuzohet

- Mospajtimi me rastin e dëshmisë

- Dëshmia në bazë të dëshmisë

- Revokimi i dëshmisë

- Arbitrazhi

- Baza sheriatiko-juridike e arbitrazhit

- Miratimi

- Definicioni dhe baza sheriatiko-juridike

- Kushtet e miratimit

- Elementet esenciale të pranimit dhe forma e tij

- Pranimi i shtatzënisë

- Përjashtimi e të ngjashme

- Pranimi i të sëmurit në shtratin e vdekjes

- Çështje të ndryshme

- Ujdia (Marrëveshja)

- Definicioni i ujdisë (marrëveshjes) dhe llojet e saj

- Baza sheriatiko-juridike e ujdisë

- Kushtet e ujdisë

- Trajtimi sheriatiko-juridik i ujdisë

- Ujdia për vepër penale

- Ujdia rreth trashëgimisë (et-teharuxh)

- Ujdia rreth borxhit

- Ujdia për borxhin e përbashkët

- Presioni

- Llojet e detyrimit

- Konditat e detyrimit

- Trajtimi sheriatIko-juridik i detyrimit

- Trajtimi sheriatiko-juridik për gjynahun

- Veprimet e ligjshme në detyrim

- Veprimet të cilat nuk janë valide me detyrim

- Uzurpimi

- Definicioni i uzurpimit

- Kushtet e ekzistimit të uzurpimit

- Uzurpimi i pronës së paluajtshme (patundshmërive)

- Trajtimi sheriatiko-juridik i uzurpimit

- Obligimi i kthimit të gjësendit të uzurpuar

- Kompensimi i mungesës së shkaktuar tek uzurpatori i gjësendit të uzurpuar

- Trajtimi i asaj që e ndryshon uzurpatori te gjësendi i uzurpuar

- Trajtimi i ndërtimit dhe mbjelljes në tokën e uzurpuar

- Dispozitat lidhur me uzurpimin nga uzurpatori

- Trajtimi i dobisë nga gjësendi i uzurpuar

- Çështje të ndryshme lidhur me uzurpimin

- E drejta e përparësisë së blerjes

- Definicioni dhe baza sheriatiko-juridikeTrajtimi sheriatiko-juridik i së drejtës së përparësisë

së blerjes dhe forma e saj

- Ku ekziston e drejta e përparësisë së blerjes dhe ku jo

- Me çka humbet e drejta e përparësisë në blerje

- Çështja lidhur me drejtën e përparësisë së blerjes

- E drejta penale në islam

- Domosdoja e përcaktimit të dënimeve dhe qëllimi i tyre

- Konfirmimi historik

- Hudud – dënimet e sheriatit të caktuara me Kuran dhe sunet

- Definicioni i hadit

- Hududet janë preventivë dhe shpagim nga gjynahet

- Ndalimi i ndërhyrjes në hudude

- Moszbatimi i hududit për shkak të dyshimeve

- Hadi për amoralitet

- Definicioni sheriatiko-juridik i amoralitetit

- A është njohuria për ndalimin e zinasë kusht për zbatimin e hadit

- Konfirmimi i zinasë me anë të dëshmimit

- Kushtet e dëshmitarit për zina

- Konfirmimi i zinasë me pranim

- Dënimi për zina i të pamartuarit dhe i të pamartuarës

- Dyshimet për shkak të të cilave nuk zbatohet hadi

- Sanksionet për shpifje në moral (hadul kadhf) dhe për pirjen e alkoolit (hadush-shurb)

- Kur është hadi obligim

- Kushtet për ekzekutimin e dënimit

- Trajtimi sheriatiko-juridik i veprimit të personit të dehur

- Trajtimi sheriatiko-juridik i konsumimit të drogave dehëse

- Lartësia e dënimit për pirjen e alkoolit

- Dënimi për vjedhje (haddus-serika)

- Definicioni i vjedhjes

- Kushti i sanksionit për vjedhje (hadi)

- Baza e dënimit për vjedhje

- Vlera e pasurisë (nisabi) për shkak të së cilës shkurtohet dora te vjedhja

- Vërtetimi i vjedhjes

- Kompensimi i mallit të vjedhur

- Sqarimi i kushtit për zbatimin e këtij hadi

- Trajtimi sheriatiko-juridik i vjedhjes së pronës publike

- Trajtimi sheriatiko-juridik i vjedhjes së huadhënësit nga pasuria e borxhliut

- Trajtimi sheriatiko-juridik i vjedhjes nga familjarët e afërm, mahremi

- Llojet e ruajtjes së pasurisë

- Vjedhja nga kullosa, apo karvani

- Si zbatohet hadi (shkurtimi i dorës)

- Posedimi i ligjshëm dhe i paligjshëm

- Çështje të ndryshme

- Dënimi për hajdutëri (kusari) (hadd kat’it-tarik)

- Definicioni i hajdutërisë

- Kushtet për ekzistimin e hajdutërisë

- Baza sheriatike e dënimit për hajdutëri

- Lartësia e dënimit për hajdutëri dhe mënyra e kryerjes së tij

- Trajtimi sheriatiko-juridik i luftës me sulmuesin dhe vrasjes së kryer në vetëmbrojtje

- Trajtimi sheriatiko-juridik i luftës së armatosur ndërmjet sahanëve

- Qëndrimi i djalit të vrarë të Ademit

- E drejta diskrete e gjykatësit (et-ta’zir)

- Definicioni i termit et-ta’zir

- Dallimi ndërmjet hadit dhe ta’zirit

- Lartësia e ta’zirit

- Ta’zirin e zbaton bartësi i pushtetit

- Kthimi me masë të njëjtë

- Diskreditimi i shpjegueshëm dhe ai i pashpjegueshëm (el-Xherh)

- Ta’ziri për fyerje

- Të drejtat e njeriut te ta’ziri

- Dënimi i gruas me ta’zir nga burri

- Dënimi i të miturit me ta’zir

- Ta’ziri dhe kompensimi te dënimi mizor

- Dënimi me ta’zir i pseudomjekut

- Ta’ziri dhe pendimi

- Ndalohet dënimi me marrjen e pasurisë përmes ta’zirit

- Zbatimi i dënimit ndaj dorasit (el-Kisas)

- Baza sheriatiko-juridike e hakmarrjes

- Ndalimi i vrasjes

- Pendimi për vrasjen

- Llojet e vrasjeve

- Vrasja me paramendim që kërkon hakmarrje

- Vrasja e ngjashme me atë me paramendim (el-katl shuhbul-amd)

- Vrasja pa paramendim (pa dashje)

- Raste të ngjashme të vrasjes pa paramendim

- Vrasja e provokuar

- Kushtet e domosdoshme për zbatimin e hakmarrjes

- Kokë për kokë

- Trajtimi sheratik i vrasjes së grupit për shkak të individit dhe të individit për shkak të grupit

- Vrasja e muslimanit pa paramendim në luftë

- Trajtimi sheriariko-juridik i zbatimit të hadit dhe hakmarrjes në Haremin e Qabesë

- Trajtimi sheriatiko-juridik i lejimit për të bërë vrasje dhe ligjshmëria e tij

- Trajtimi sheriatiko-juridik i nxjerrjes së syrit spiunit

- Hakmarrja për plagë trupore

- Çështje të ndryshme

- Normat sheriatiko-juridike lidhur me krimin e dyfishtë

- Akti i obliguar nuk kushtëzohet me rezultat të mirë

- Trajtimi sheriatiko-juridik i shkëputjes së perineumit (ifda’)

- Hakmarrja është e drejtë e të gjithë pasardhësve

- Dallimi në dëshmi

- Marrja në konsideratë e momentit të gjuajtjes te çështja e kompensimit

- Kompensimi material (ed dijat)

- Shuma e kompensimit material

- Shpagimi për vrasje të ngjashme me atë me paramendim dhe për vrasje pa dashje

- Kompensimi material për gruan

- Kompensimi material për jomyslimanët

- Kompensimi për lëndime trupore

- Obligimi pas krimit lidhur me dhëmbët dhe gishtat

- Trajtimi sheriatiko-juridik i plagëve në kokë (esh-shixhaxh)

- Trajtimi sheriatiko-juridik i fetusit

- Trajtimi sheriatiko-juridik i çrregullmit të komunikacionit dhe shkaktimit indirekt të vdekjes

- Obligimi i veprimit sipas dispozitave

- Trajtimi sheriatiko-juridik i murit të shtrembëruar mbi rrugë

- Krimi i shtazës dhe krimi ndaj saj

- Trajtimi sheriatiko-juridik i shtazës së ikur

- Trajtimi sheriatiko-juridik për nxjerrjen e syrit të shtazës

- Çështjet që kanë të bëjnë me fëmijët dhe me veprimet e tyre

- Trajtimi sheratiko-juridik i bashkëpjesëmarrjes në vrasje me personin e sëmurë psikik, të miturin dhe babanë e të vrarit

- Dënimi për atë që e mban një person që ta vrasë tjetri

- Betimi i të akuzuarve për vrasje (el-Kasama)

- Definimi i termit el-Kasama

- Kushtet për deklarimin e betimit

- Baza sheriatiko-juridike dhe forma e betimit

- Trajtimi sheriatiko-juridik dhe domethënia e betimit

- Kompensimet materiale (el-me’akil)

- Kush jep kompensim material?

- Mënyra e ndarjes së obligimit të kompensimit material te personat të cilët duhet ta japin atë

- Në cilat raste nuk jepet kompensimi materialLibrin mund te gjeni në librarinë Sira në Prishtinë si dhe në libraritë islame në trojet shqiptare. Në diasporë mund te porositni në këtë adresë: www.islamischen.ch

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote