Indeksi -> Islam -->

PSE ALLAHU NUK DO QË GRUAJA TË PIKËLLOHET?

Allahu thotë: “Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, që të mos pikëllohen”. (Ahzab 51)

Allahu thotë: “Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, që të mos pikëllohen”. (Ahzab 51)

Allahu thotë: “Një zë e thirri nga poshtë: “Mos u pikëllo”. (Merjem 24)

Allahu thotë: “pa pasur frikë dhe as dëshpërim”. (Kasas 7)

Allahu thotë: “që ajo të gëzohej dhe të mos pikëllohej më”. (Taha 40)

Këto ajete na qartësojnë se pikëllimi i gruas është i rëndë, dhe dhembjet e saj janë të rënda, s’mundet zemra t’i përballon!

Pra, silluni butë me gratë! Ajo kur pikëllohet, i thyhet zemra!

Sillu butë me të! Mos ia the zemrën me fjalë!

Mos e prek zemrën e saj duke u tall me të!

Afrohu tek Allahu me bamirësi ndaj saj!

Respektoje, nderoje dhe mos ia pikëllo zemrën!!

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, na porositi dhe tha: “Silluni mirë me gratë e juaja”.

/kmk.press/

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote