Indeksi -> Islam -->

NAMAZI I DREKËS – JA SI FALET!

NAMAZI I DREKES:
4 REKATE SUNNET DHE 4 REKATE FARZ DHE 2 SUNNET

NAMAZI I DREKES:

4 REKATE SUNNET DHE 4 REKATE FARZ DHE 2 SUNNET

Rekati i parë :

Ngrejmë duart dhe thojmë ALLAHU EKBER

Vendosim dorën e djathtë mbi të majten dhe lexojmë :

SUBHANEKE ALL-LLAHUMME

WE BIHAMDIKE WE TEBERAKESMUKE

WE TE’ALA XHEDDUKE WE LA ILAHE GAJRUKE

E’UDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIR-RAXHIM

BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN

ER-RAHMANIR-RAHIM

MALIKI JEWMID-DIN

IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN

IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM

SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,

GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

INNA A’TAJNA KEL KEWTHER

FES SAL-LI RABBIKE WENHAR

INNE SHANIEKE HUWEL EBTER

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë

SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH

drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

Thojmë ALLAHU EKBER

përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë

SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)

Thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe bëjmë edhe nje sexhde

duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 here)

Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e dytë

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :

BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN

ER-RAHMANIR-RAHIM

MALIKI JEWMID-DIN

IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN

IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM

SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,

GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

ndërsa pas saj lexojmë një sure psh :

KUL HU WALL-LLAHU EHAD

ALL-LLAHUS SAMED

LEM JELID WE LEM JULED

WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUWEN EHAD

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë

SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH

drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

Thojmë ALLAHU EKBER

përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë

SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)

Thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe bëjmë edhe nje sexhde

duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)

Pas sexhdes së dytë ulemi dhe lexojmë :

ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU

ES-SELAMU’ALEJKE EJJUHEN-NEBIJU

WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU

ES-SELAMU’ALEJNA WE’ALA’IBADIL-LAHIS-SALIHIN

ESH-HEDU EN LA-IL-LAHE IL-LALL-LLAH

WE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN’ABDUHU WE RESULUHU

REKATI I TRETE:

Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e trete:

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :

BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN

ER-RAHMANIR-RAHIM

MALIKI JEWMID-DIN

IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN

IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM

SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,

GAJIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë

SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH

drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

Thojmë ALLAHU EKBER

përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë

SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)

Thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe bëjmë edhe nje sexhde

duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)

Thojmë ALL-LLAHU EKB ER dhe ngritemi në këmbë për rekatin e katert:

Vendosim doren e djathtë mbi të majten dhe lexojmë suren FATIHA :

BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL HAMDULIL-LAHI RABBIL ‘ALEMIN

ER-RAHMANIR-RAHIM

MALIKI JEWMID-DIN

IJJAKE NA’BUDU WE IJJAKE NEST’AIN

IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM

SIRATAL-LEDHINE EN ‘AMTE ‘ALEJHIM,

GAJRIL MAGDUBI ’ALEJHIM WE LED-DAL-LIN(AMIN)

Duke thënë ALLAHU EKBER kërrusemi dhe vejmë duartë mbi gjunjë.(RUKU) dhe thojmë

SUBHANE RABBIJELADHIM. (3 herë)

Duke thënë : SEMI’ALLAHU LIMEN-HAMIDEH

drejtohemi dhe thojmë : RABBENA LEKEL HAMD

Thojmë ALLAHU EKBER

përulemi duke vënë gjunjët,duart dhe ballin në tokë dhe thojmë

SUBHANE RABBIJEL A’LA (3 herë)

Pastaj thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe ulemi duke thënë RABBI GFIRLIJ (2 herë)

Thojmë ALL-LLAHU EKBER

dhe bëjmë edhe nje sexhde

duke thënë përseri SUBHANE RABBIJEL A’LA (3here)

Pas sexhdes së dytë ulemi dhe lexojmë :

ET-TEHIJJATU LIL-LAHI WES-SALAWATU WET-TAJJIBATU

ES-SELAMU’ALEJKE EJJUHEN-NEBIJU

WE RAHMETULL-LLAHI WE BEREKATUHU

ES-SELAMU’ALEJNA WE’ALA’IBADIL-LAHIS-SALIHIN

ESH-HEDU EN LA-IL-LAHE IL-LALL-LLAH

WE ESH-HEDU ENNE MUHAMMEDEN’ABDUHU WE RESULUHU

Pastaj lexojmë :

ALL-LLAHUME SAL-LI ‘ALA MUHAMMEDIN

WE ‘ALA ALI MUHAMMED

KEMA SAL-LEJTE ‘ALA IBRAHIME WE’ ALA ALI IBRAHIM

INNEKE HAMIDUN MEXHID

ALL-LLAHUME BARIK’ALA MUHAMMEDIN WE‘ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE’ALA IBRAHIME WE ‘ALA ALI IBRAHIM

INNEKE HAMIDUN MEXHID

Pas Salavateve lexojmë lutjen:

ALL-LLAHUME RABBENA ATINA FID DUNJA HASENETEN

WE FIL-AHIRETI HASENETEN WE KINA ‘ADHABEN NAR

RABBENA GFIRLI WE LI WALIDEJJE WE LIL-MU’MININE

JEWME JEKUMUL HISAB

Namazi përfundon me Selam: duke kthyer kokën në të djathtë thojmë:

ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH dhe në të majtë

ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote