Sa është Madhësia e krijimit të Xhibrilit a.s !

Imam Ahmedi ne Musnedin e tij transmeton prej Abdullah Ibn Mes’udit i cili thote: “Muha- medi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] e ka pare Xhebrailin ne formen e tij, e ai kishte gjashteqind flatra, çdonjera prej tyre kishte mbuluar horizontin ”...

Imam Ahmedi ne Musnedin e tij transmeton prej Abdullah Ibn Mes’udit i cili thote: “Muha- medi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] e ka pare Xhebrailin ne formen e tij, e ai kishte gjashteqind flatra, çdonjera prej tyre kishte mbuluar horizontin ”...

Ibn Kethiri per kete hadith thote: “Ka zinxhir te mire (te transmetuesve)”. Ne Sunenin e Tirmidhiut transmetohet me zinxhir te shendoshe se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] kishte thene per Xhibrilin [alejhis-selam]: “E kam pare duke zbritur nga qielli, nderkaq madhesia e tij kishte mbuluar hapesiren ne mes qiellit dhe tokes ”

All-llahu i Madherishem duke pershkruar Xhibrilin thote:

“S’ka dyshim se ai (Kur’ani) eshte thenie e te derguarit fisnik (qe e pranoi prej Zotit). Qe eshte i forte dhe qe ka vend te larte te Zoti i Arshit. Qe eshte i respektuar atje (ne mesin e engjejve) dhe besnik”.

(Et-Tekvir: 19-21),

Autor-Omer Sulejman El-Eshkar

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote