Xhindet, Magjia - Shërimi me Kuran dhe Sunet

Libri: Xhindet, Magjia - Shërimi me Kuran dhe Sunet

Titulli: Xhindet, Magjia - Shërimi me Kuran dhe Sunet

Autor: Saimir Bulku

Redaktorë: Orjeta Deda

Mr. Lulzim Beqiri

Redaktor gjuhësor: Behram Mehmeti

Ballina: Dorlir Kraja

Për botuesin: Bashkim Avdiu

Botim i dytë i përmirësuar

Për ta porositur Kliko www.islamischen.chPërmbajtja:

Xhindet dhe shejtanët

Krijimi i xhindeve dhe shejtanëve

Argumentet nga Kurani për ekzistimin e xhindeve

Urtësia në krijimin e shejtanit

Përse Allahu e krijoi shejtanin

Bota jomateriale e xhindeve realisht ekziston Jetë, por e panjohur për ne Xhindet janë të obliguar dhe përgjegjës për veprat e tyre (mukel-lefinë)

Xhindet besimtarë i pret xheneti, xhindet pabesimtarë i pret dënimi

Llojet e klasifikimit të xhindeve Ibn Abasi thotë se krijesat janë katër llojesh

Vendbanimet e Xhindeve

Xhindet e shtëpive

Shoqëruesi prej xhindeve (Karini)

Cilësitë e xhindeve

Pushteti dhe fuqia

Paaftësia dhe dobësia

Xhindet hanë edhe pinë

Xhindet martohen dhe lindin

Xhindet martohen edhe me njerëz

Xhindet muslimanë transmetojnë hadithe

Xhindet muslimanë predikojnë (vaizë)

Besimet e Xhindeve

Xhindet kanë frikë nga njeriu Kurani dhe dhikri ndikojnë fuqishëm tek trupat e Xhindeve

Mundësia e pamjes së Xhindeve dhe paraqitja e tyre fizike

Disa kafshë që shohin shejtanin

Ndikimi i Xhindeve te njerëzit

Xhindi e dëmton njeriun

Të shkelurit

Sëmundjet që i shkaktojnë Xhindet

Kolera është sëmundje nga Xhindet

Ademi a.s. dhe Iblisi i mallkuar

Hyrja e Ademit a.s. në xhenet

Pema e ndaluar

Roli i shejtanit në mashtrimin e njeriut

Ademi a.s. dhe gjynahu i parë

Kush është Iblisi

Iblisi është koka e shejtanëve

Kur Iblisi e di se do të shkojë në xhehenem, pse ngul këmbë në kufrin e tij

Ajetet ku përmendet shejtani (në shumës)

Rrëfenja Biseda e Nuhut a.s. me Iblisin e mallkuar

Biseda e Jahjas a.s. me Iblisin e mallkuar

Biseda e Musait a.s. me Iblisin e mallkuar

Biseda e Isait a.s. me Iblisin e mallkuar

Biseda e Abdul Kadir Xhejlanit me Iblisin

Biseda e një dijetari me Iblisin e mallkuar

Shkolla e Iblisit Mësimi i parë

Mësimi i dytë Mësimi i tretë

Veprimet e shejtanit

Mënyra e zvogëlimit të gjynahut në sytë e njeriut

Harrimi i Allahut Adhurimi i shejtanit

Hapat që ndjek shejtani drejt kufrit-mohimit

Ajetin e Kuranit, të cilin kur e dëgjoi Iblisi qau

Premtimet e shejtanit

Shoqëruesit e shejtanit

Shoqëria e Iblisit të mallkuar

Ithtarët e shejtanit të mallkuar

Mallkimi i shejtanit

Dijetarët janë unanim se janë dy lloje shejtanësh

Shtigjet e depërtimit të shejtanit

Mbjellja e frikës te njeriu

Ngatërresa dhe futja e armiqësisë në mesin e muslimanëve

Pengimi nga dhikri (përmendja e Allahut

Hidhërimi dhe epshi

Ngutja dhe mosverifikimi i lajmeve

Ngrënia e tepërt

Përtacia në adhurime (ibadete) dhe veprimi i të ndaluarave (harameve)

Angazhimi me gjëra të lejuara e lënia e ibadeteve

Angazhimi në atë që është e vlefshme nga ibadetet dhe lënia e asaj që është më me vlerë

Ndër gjynahet e mëdha që shejtani e përdor si shteg të tijin është edhe kamata

Shoqëria e keqe

Zbukurimin e gjynahut

Vesveset

Emërtimi i gjynaheve me emra të bukur

Lakuriqësia, armë e shejtanit

Zbulesa të ndalon nga hyrja në Xhenet

Zbulesa është shenjë e prishjes së natyrshmërisë

Zbulesa të shpie deri tek largimi nga mëshira e Allahut

Zbulesa krahasohet me gjynahet më të mëdha

Zbulesa e shpie femrën deri në zjarr

Zbulesa dhe pasojat e rënda të saj

Zemërimi i tepërt llaçet bazuar në veprime kundër zemërimit

Humbja e shpresës nga mëshira e Allahut

Shqetësime të kota Largimi nga feja

Mendimet e padobishme

Cilat janë shkaqet që e pengojnë të menduarit e dobishëm

Mjetet mbrojtëse nga shejtani i mallkuar

Mbeshtetemi tek Allahu xh.sh. që të na ruaj prej dëmit të shejtanit

Mbikqyrja e Allahut në zemër

Zgjidh për veten tënde shoqërinë e mirë

Ngrije kokën përpara dhe filloje ditën tënde

Lutju Allahut që ta largojë këtë vesvese, cytje

Mos merrni shejtanin tuaj të brendshëm në punë

Çelësi është ndryshimi i perspektivës

Dinakëria e shejtanit është e dobët

Sekreti se si t’i ikim shpresave të kota dhe pëshpëritjeve të shejtani

Kujdes nga armiku yt shejtani

Magjia

Magjia në kuptimin e saj gjuhësor

Magjia realizohet Historia e sihrit - magjisë

Sihri-Magjia në historinë e qytetërimeve më të njohura

Magjia në Babiloni

Magjia në Egjipt

Magjia në Indi, Kinë, Greqi dhe tek Izraelitët

Historiku i errët i magjisë

Argumentet për egzistimin e magjisë

Argumente nga Kurani i Shenjtë

Argumentet nga suneti për egzistimin e magjisë

Kuptimi i Hadithit

Shejtanët dhe magjia

Të fshehtat që mund të përcjellin shejtanët

A lejohet mësimi i magjisë

Kontrata e magjistarit me shejtanin Llojet e magjisë-sihrit

Magjia e ngatërresave, imagjinatave dhe e shpirtrave të fortë

Vërtetimi i llojeve të magjisë

Gjykimi për magjinë në Sheriatin Islam

Dënimi i magjistarit për bërje magjie-sihri

Juristët këtë e arsyetojnë me argumentet vijuese

Magjia me të cilin bëhet gjynah i madh

komente

Scroll To Top

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote

Sulejman Rustemi - Sprovat e kësaj bote